تایم لاین: آثار باستانی

  • بناهای عام المنفعه در ایران

    این گاهنگار بناهای تاریخی و عام المنفعه نطیر پل و سد؛ حمامهای عمومی، کاروانسراها و ... را شامل می شود.