فیروزکوه

1431
فیروزکوه ، طبیعت اطراف ، پائیز 85 خورشیدی


فیروزکوه نام شهری واقع در شهرستان فیروزکوه استان تهران است. فیروزکوه در کنارهٔ جادهٔ تهران-قائم شهر قرار دارد. این منطقه با عبور راه آهن از آن و گسترش ساختمان سازی و افزایش مغازه‌ها رشد کرده و به شهری مستقل تبدیل شده‌ا ست.زبان محلی مردم این شهر طبری (مازندرانی) است.

فیروزکوه ، طبیعت اطراف ، پائیز 85 خورشیدی


فیروزکوه نام شهری واقع در شهرستان فیروزکوه استان تهران است. فیروزکوه در کنارهٔ جادهٔ تهران-قائم شهر قرار دارد. این منطقه با عبور راه آهن از آن و گسترش ساختمان سازی و افزایش مغازه‌ها رشد کرده و به شهری مستقل تبدیل شده‌ا ست.زبان محلی مردم این شهر طبری (مازندرانی) است.

از روستاهای همجوار شهر فیروزکوه ، پائیز 85 خورشیدی


فیروزکوه نام شهری واقع در شهرستان فیروزکوه استان تهران است. فیروزکوه در کنارهٔ جادهٔ تهران-قائم شهر قرار دارد. این منطقه با عبور راه آهن از آن و گسترش ساختمان سازی و افزایش مغازه‌ها رشد کرده و به شهری مستقل تبدیل شده‌ا ست.زبان محلی مردم این شهر طبری (مازندرانی) است.

همزمانی محتوا