مقبرة الشعرا - تبریز

1060
مقبرة الشعرا، پیر مرد نشسته در کنار مقبره


این آرامگاه در محله و گورستان سرخاب تبریز واقع است. در قدیم، در این محل، سه گورستان مشهور بوده که به مزار بابا حسن، بابا مزید و مقبرة الشعرا معروف بوده که در آنها تعداد زیادی از پیران تصوف، شاعران و بزرگان دیگر مدفون بوده‌اند مقبرة الشرا، مدفن عده‌ی زیادی از شاعران معروف آذربایجان است که عبارتند از: اسدی طوسی (متوفای465 هـ ق )، قطران تبریزی (متوفای 465 هـ ق)، خاقانی شروانی (متوفای 595 هـ ق)، مجدالدین بیلقانی (متوفای 594 هـ ق)، ظهیر فاریابی (متوفای 598 هـ ق)، شاهپور بن محمد (متوفای 600 هـ ق)، اثیر الدین اخسیکتی (از شعرای قرن ششم)، محمد شیرین مغربی، همام تبریزی، سلمان ساجوی، فلکی شروانی، قاضی بیضاوی، قطب الدین شیرازی و سرانجام استاد شهریار، شاعر فقید معاصر در دوره‌ی اخیر.

مقبرة الشعرا، سنگ مزار ثقة السلام از مبارزان مشروطیت


این آرامگاه در محله و گورستان سرخاب تبریز واقع است. در قدیم، در این محل، سه گورستان مشهور بوده که به مزار بابا حسن، بابا مزید و مقبرة الشعرا معروف بوده که در آنها تعداد زیادی از پیران تصوف، شاعران و بزرگان دیگر مدفون بوده‌اند مقبرة الشرا، مدفن عده‌ی زیادی از شاعران معروف آذربایجان است که عبارتند از: اسدی طوسی (متوفای465 هـ ق )، قطران تبریزی (متوفای 465 هـ ق)، خاقانی شروانی (متوفای 595 هـ ق)، مجدالدین بیلقانی (متوفای 594 هـ ق)، ظهیر فاریابی (متوفای 598 هـ ق)، شاهپور بن محمد (متوفای 600 هـ ق)، اثیر الدین اخسیکتی (از شعرای قرن ششم)، محمد شیرین مغربی، همام تبریزی، سلمان ساجوی، فلکی شروانی، قاضی بیضاوی، قطب الدین شیرازی و سرانجام استاد شهریار، شاعر فقید معاصر در دوره‌ی اخیر.

مقبرة الشعرا، سنگ مزار شهریار


این آرامگاه در محله و گورستان سرخاب تبریز واقع است. در قدیم، در این محل، سه گورستان مشهور بوده که به مزار بابا حسن، بابا مزید و مقبرة الشعرا معروف بوده که در آنها تعداد زیادی از پیران تصوف، شاعران و بزرگان دیگر مدفون بوده‌اند مقبرة الشرا، مدفن عده‌ی زیادی از شاعران معروف آذربایجان است که عبارتند از: اسدی طوسی (متوفای465 هـ ق )، قطران تبریزی (متوفای 465 هـ ق)، خاقانی شروانی (متوفای 595 هـ ق)، مجدالدین بیلقانی (متوفای 594 هـ ق)، ظهیر فاریابی (متوفای 598 هـ ق)، شاهپور بن محمد (متوفای 600 هـ ق)، اثیر الدین اخسیکتی (از شعرای قرن ششم)، محمد شیرین مغربی، همام تبریزی، سلمان ساجوی، فلکی شروانی، قاضی بیضاوی، قطب الدین شیرازی و سرانجام استاد شهریار، شاعر فقید معاصر در دوره‌ی اخیر.

مقبرة الشعرا، بخشی از نورگیر سقف


این آرامگاه در محله و گورستان سرخاب تبریز واقع است. در قدیم، در این محل، سه گورستان مشهور بوده که به مزار بابا حسن، بابا مزید و مقبرة الشعرا معروف بوده که در آنها تعداد زیادی از پیران تصوف، شاعران و بزرگان دیگر مدفون بوده‌اند مقبرة الشرا، مدفن عده‌ی زیادی از شاعران معروف آذربایجان است که عبارتند از: اسدی طوسی (متوفای465 هـ ق )، قطران تبریزی (متوفای 465 هـ ق)، خاقانی شروانی (متوفای 595 هـ ق)، مجدالدین بیلقانی (متوفای 594 هـ ق)، ظهیر فاریابی (متوفای 598 هـ ق)، شاهپور بن محمد (متوفای 600 هـ ق)، اثیر الدین اخسیکتی (از شعرای قرن ششم)، محمد شیرین مغربی، همام تبریزی، سلمان ساجوی، فلکی شروانی، قاضی بیضاوی، قطب الدین شیرازی و سرانجام استاد شهریار، شاعر فقید معاصر در دوره‌ی اخیر.

مقبرة الشعرا، بخشی از نورگیر سقف


این آرامگاه در محله و گورستان سرخاب تبریز واقع است. در قدیم، در این محل، سه گورستان مشهور بوده که به مزار بابا حسن، بابا مزید و مقبرة الشعرا معروف بوده که در آنها تعداد زیادی از پیران تصوف، شاعران و بزرگان دیگر مدفون بوده‌اند مقبرة الشرا، مدفن عده‌ی زیادی از شاعران معروف آذربایجان است که عبارتند از: اسدی طوسی (متوفای465 هـ ق )، قطران تبریزی (متوفای 465 هـ ق)، خاقانی شروانی (متوفای 595 هـ ق)، مجدالدین بیلقانی (متوفای 594 هـ ق)، ظهیر فاریابی (متوفای 598 هـ ق)، شاهپور بن محمد (متوفای 600 هـ ق)، اثیر الدین اخسیکتی (از شعرای قرن ششم)، محمد شیرین مغربی، همام تبریزی، سلمان ساجوی، فلکی شروانی، قاضی بیضاوی، قطب الدین شیرازی و سرانجام استاد شهریار، شاعر فقید معاصر در دوره‌ی اخیر.

مقبرة الشعرا، بخشی از صحن داخلی


این آرامگاه در محله و گورستان سرخاب تبریز واقع است. در قدیم، در این محل، سه گورستان مشهور بوده که به مزار بابا حسن، بابا مزید و مقبرة الشعرا معروف بوده که در آنها تعداد زیادی از پیران تصوف، شاعران و بزرگان دیگر مدفون بوده‌اند مقبرة الشرا، مدفن عده‌ی زیادی از شاعران معروف آذربایجان است که عبارتند از: اسدی طوسی (متوفای465 هـ ق )، قطران تبریزی (متوفای 465 هـ ق)، خاقانی شروانی (متوفای 595 هـ ق)، مجدالدین بیلقانی (متوفای 594 هـ ق)، ظهیر فاریابی (متوفای 598 هـ ق)، شاهپور بن محمد (متوفای 600 هـ ق)، اثیر الدین اخسیکتی (از شعرای قرن ششم)، محمد شیرین مغربی، همام تبریزی، سلمان ساجوی، فلکی شروانی، قاضی بیضاوی، قطب الدین شیرازی و سرانجام استاد شهریار، شاعر فقید معاصر در دوره‌ی اخیر.

مقبرة الشعرا، بخشی از صحن داخلی


این آرامگاه در محله و گورستان سرخاب تبریز واقع است. در قدیم، در این محل، سه گورستان مشهور بوده که به مزار بابا حسن، بابا مزید و مقبرة الشعرا معروف بوده که در آنها تعداد زیادی از پیران تصوف، شاعران و بزرگان دیگر مدفون بوده‌اند مقبرة الشرا، مدفن عده‌ی زیادی از شاعران معروف آذربایجان است که عبارتند از: اسدی طوسی (متوفای465 هـ ق )، قطران تبریزی (متوفای 465 هـ ق)، خاقانی شروانی (متوفای 595 هـ ق)، مجدالدین بیلقانی (متوفای 594 هـ ق)، ظهیر فاریابی (متوفای 598 هـ ق)، شاهپور بن محمد (متوفای 600 هـ ق)، اثیر الدین اخسیکتی (از شعرای قرن ششم)، محمد شیرین مغربی، همام تبریزی، سلمان ساجوی، فلکی شروانی، قاضی بیضاوی، قطب الدین شیرازی و سرانجام استاد شهریار، شاعر فقید معاصر در دوره‌ی اخیر.

مقبرة الشعرا، بخشی از صحن داخلی


این آرامگاه در محله و گورستان سرخاب تبریز واقع است. در قدیم، در این محل، سه گورستان مشهور بوده که به مزار بابا حسن، بابا مزید و مقبرة الشعرا معروف بوده که در آنها تعداد زیادی از پیران تصوف، شاعران و بزرگان دیگر مدفون بوده‌اند مقبرة الشرا، مدفن عده‌ی زیادی از شاعران معروف آذربایجان است که عبارتند از: اسدی طوسی (متوفای465 هـ ق )، قطران تبریزی (متوفای 465 هـ ق)، خاقانی شروانی (متوفای 595 هـ ق)، مجدالدین بیلقانی (متوفای 594 هـ ق)، ظهیر فاریابی (متوفای 598 هـ ق)، شاهپور بن محمد (متوفای 600 هـ ق)، اثیر الدین اخسیکتی (از شعرای قرن ششم)، محمد شیرین مغربی، همام تبریزی، سلمان ساجوی، فلکی شروانی، قاضی بیضاوی، قطب الدین شیرازی و سرانجام استاد شهریار، شاعر فقید معاصر در دوره‌ی اخیر.

مقبرة الشعرا، بخشی از صحن داخلی


این آرامگاه در محله و گورستان سرخاب تبریز واقع است. در قدیم، در این محل، سه گورستان مشهور بوده که به مزار بابا حسن، بابا مزید و مقبرة الشعرا معروف بوده که در آنها تعداد زیادی از پیران تصوف، شاعران و بزرگان دیگر مدفون بوده‌اند مقبرة الشرا، مدفن عده‌ی زیادی از شاعران معروف آذربایجان است که عبارتند از: اسدی طوسی (متوفای465 هـ ق )، قطران تبریزی (متوفای 465 هـ ق)، خاقانی شروانی (متوفای 595 هـ ق)، مجدالدین بیلقانی (متوفای 594 هـ ق)، ظهیر فاریابی (متوفای 598 هـ ق)، شاهپور بن محمد (متوفای 600 هـ ق)، اثیر الدین اخسیکتی (از شعرای قرن ششم)، محمد شیرین مغربی، همام تبریزی، سلمان ساجوی، فلکی شروانی، قاضی بیضاوی، قطب الدین شیرازی و سرانجام استاد شهریار، شاعر فقید معاصر در دوره‌ی اخیر.

مقبرة الشعرا، بخشی از صحن داخلی


این آرامگاه در محله و گورستان سرخاب تبریز واقع است. در قدیم، در این محل، سه گورستان مشهور بوده که به مزار بابا حسن، بابا مزید و مقبرة الشعرا معروف بوده که در آنها تعداد زیادی از پیران تصوف، شاعران و بزرگان دیگر مدفون بوده‌اند مقبرة الشرا، مدفن عده‌ی زیادی از شاعران معروف آذربایجان است که عبارتند از: اسدی طوسی (متوفای465 هـ ق )، قطران تبریزی (متوفای 465 هـ ق)، خاقانی شروانی (متوفای 595 هـ ق)، مجدالدین بیلقانی (متوفای 594 هـ ق)، ظهیر فاریابی (متوفای 598 هـ ق)، شاهپور بن محمد (متوفای 600 هـ ق)، اثیر الدین اخسیکتی (از شعرای قرن ششم)، محمد شیرین مغربی، همام تبریزی، سلمان ساجوی، فلکی شروانی، قاضی بیضاوی، قطب الدین شیرازی و سرانجام استاد شهریار، شاعر فقید معاصر در دوره‌ی اخیر.

همزمانی محتوا