میرزا محمدعلی خان شیرازی

میرزا محمدعلی خان شیرازی متولد در سال 1186 قمری، پسر آقا محمد اسمعیل استاد[i] و برادرزاده میرزا ابوالحسن خان ایلچی بوده و چون عمویش وزیر دول خارجه بود به این مناسبت در سال 1263 قمری به سمت سفیر فوقالعاده ایران در دربار فرانسه انتخاب و فرستاده و مدتی که وزارت خارجه زیر نظر مستقیم میرزا تقی خان امیرکبیر بود میرزا محمدعلی خان شیرازی هم نایب‌الوزاره یعنی معاون وزارت خارجه بود و در 19 رمضان 1267 ق. رسماً وزیر خارجه شد و تا 18 ربیع‌الثانی 1268 ق. که سال فوت او است در این سمت باقی بود. میرزا سید جعفرخان مشیرالدوله (متوفی 1279 ق.) که از رجال مبرز دوره سلطنت فتحعلی‌شاه ـ محمدشاه و ناصرالدین‌شاه بوده نسبت به وی چندان خوشبین نبوده و در نوشته‌های خود او را سست عنصر و خیانت پیشه یاد می‌کند.

 [i]. به آقا محمد اسمعیل از این جهت استاد می‌گفتند که مدتی بزرگتر اصناف شیراز و استاد یعنی رئیس صنف بزازها بوده و چون برادر مادری میرزا ابوالحسن خان شیرازی وزیر امور خارجه بود به محض این که از سمت برادرش آگاه گردید از شیراز به تهران آمد و چون در ایران کارها لابشرط است به نیابت یعنی معاونت وزارت خارجه منصوب شد. پس از چندی از این کار کناره کرد و متصدی وظایف و مستمریات فارس گردید و به شیراز برگشت و مدتی در این سمت باقی بود تا این که در سال 1262 قمری در سن 82 سالگی در شیراز درگذشت.

 

 

منبع

بامداد، مهدی، "شرح حال رجال ایران"، انتشارات زوار، چاپ پنجم، تهران، 1378 ش.