دکتر سید محمد صادق خرازی
رئیس هیئت امنا
1963-03-22
تهران
ایرانی
sadegh@kharrazi.ir
http://kharazi.ir
0098-21-88660514

دانشجوی دکتری تاریخ وسیاست دانشگاه دورهام انگلستان

فوق لیسانس مطالعات خاورمیانهNYU

لیسانس مدیریت دانشگاه ایالتی نیویورک

 

مشاور ویژه  سید محمد خاتمی،رئیس جمهور سابق

عضو هیئت امنای مرکز بین المللی گفت گوی تمدن ها در ژنو  تاکنون-2006

محقق افتخاری داشگاه سنت اندروز انگلستان

مشاور شهردار تهران  تاکنون-2005

 مدير عامل مركز بين اللمللي گفت وگوي تمدنها ژنو ٢٠١٠ تا كنون

مدير عامل موسسه انتشارات قراني عظام 

 

 

طرح های کنونی:

 

سرویراستار دانشنامه اسلام معاصر  تاکنون-2006

مدیر سایت دیپلماسی ایرانی  تاکنون-2007

موسس سايت تاريخ ايراني و ريس هيئت امناء

موسس سايت اقتصاد ايراني و ريس هيئت امنا

موسس گنجينه مجازي نسخ خطي توتفيم

موسس نشر عظام 

 

 

اقدامات تاسیسی:

 موسسه انتشاراتی صبا نیویورک

مرکز اقتصادی ایرانیان نیویورک

شورای گسترش زبان فارسی   نیویورک

شبکه تلویزیونی آفتاب   نیویورک

احداث ساختمان اجلاس سران   تهران

تاسیس کتابخانه بزرگ تخصصی وزارت امور خارجه    تهران

تاسیس مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی ایران   تهران

توسعه مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه    تهران

موزه هدایای وزارت امور خارجه

مرکز ایرانشناسی و زبان فارسی    مسکو

مرکز مطالعات ایران استرالیا-کانبرا

موسسه مطالعات ایرانی در دانشگاه سنت اندروز

مرکز مطالعات ایرانی در تاجیکستان-دوشنبه

عضو هیئت مدیره شهر کتاب  تاکنون-1995

عضو هیئت امنای بنیاد ایرانشناسی  تاکنون-1997

عضو هیئت امنای انجمن مفاخر ملی ایران  2008 -1997

عضو هیئت امنای پژوهشگاه میراث فرهنگی تاکنون-2000

عضو هیئت موسس وهیئت امناء دانشگاه حافظ شیراز  تاکنون-2000

عضو شورای سیاست گذاری مرکز گفت وگوی تمدن ها در تهران  تاکنون-2005

عضو هيئت امناء مرکز گفت وگوی تمدن ها در ژنو  تاکنون-2006

 رئیس و عضو هیئت امنا کتابخانه و موزه ملی ملک تاکنون-2008

مشاور رئیس مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

عضو هیئت امناء موسسه انتشاراتی هرمس

مدير عامل مركز بين اللمللي گفتگوي تمدنها ژنو

 

گذشته:
عضو شورای بین المللی دانشگاه تهران 1998-1995
عضو کمیسیون فرهنگی یونسکو 2000 -1998
 عضو هیئت امنای دانشگاه دفاع ملی  2002-1998
عضو کمیته سیاسی شورای عالی امنیت ملی 2002-1998
عضو شورای عالی سازمان اسناد ملی ایران 2002-1998
عضو شورای عالی کتابخانه ملی ایران 2005 -1998
عضو هیئت امنای خانه کتاب  2002-1999
عضو شورای بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی 2002-1999

معاون ستاد تبلیغات جنگ شورای عالی دفاع  1988-1983

عضو شورای مرکزی ستاد پشتیبانی جنگ 1988-1983

عضو شورای عالی پدافند ملی 1988-1985

مشاور مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی 1989-1986

مشاور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی 1989-1988

سفیر ایران در سازمان ملل متحد 1995-1989

مشاور شهردار تهران 1997-1995

مشاور وزیر امور خارجه 1998-1995

نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد برگزاری اجلاس سران 1999-1998

دستیار ویژه وزیر خارجه 2000-1999

معاون پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران 2002-1995

معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه 2002-1998

عضو هیئت مذاکرات قطعنامه 598 2000-1988

سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه 2006-2002

      مشاور دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت 2003-1999

مشاور وزیر امور خارجه 2005-2002

مشاور شهردار تهران  تاکنون-2005

 

تالیفات:

ترجمه کتاب قلب اسلام نوشته دکتر نصر 2006

گردآوری مجموعه نظرات آسیا درباره گفت وگوی تمدنها  2004

كتاب رجال عراق ٢٠١١

كتاب مجموعه اسناد ايران وامريكا ٢٠٠٠

كتاب بنياد هاي فكري معاصر در مصر٢٠١١

 

مسولیت های سردبیری:

عضو شورای علمی مجله صنعت وتوسعه  تاکنون-2006

سردبیر فصلنامه تاریخ روابط خارجی  2002-1999

سردبیر مجله آسیای مرکزی و قفقاز 2002 -1998

سردبیر مجله سیاست خارجی  2002-1998

سردبیر فصلنامه تاریخ معاصر ایران 2002-1995