محمد علی خان امین السلطنه
مشاهیر و فرهیختگان > رجال سیاسی