محمد باقر خان امیرتومان
مشاهیر و فرهیختگان > رجال سیاسی