میرزا ابراهیم خان منشی زاده
مشاهیر و فرهیختگان > رجال سیاسی