عمارت شمس العماره

1006
عمارت شمس العماره، نمای محوطه و اطراف از ایوان طبقه پنجم


شمس العماره يا بناي خورشيد از شاخص‌ترين و زيبا‌ترين بناهای كاخ گلستان است. احداث این ساختمان در سال 1282 ه.ق به دستور ناصر الدین شاه شروع طی دو سال به اتمام رسید.این ساختمان برای تماشای شهر تهران و اطراف آن توسط شاه و مهمانان او مورد استفاده بوده است.دليل شاخص بودن آن ارتفاع‚ تزيينات و طراحی اين بناست.سبک این بنا ترکیبی از معماری سنتی ایرانی و معماری غربی است توسط مرحوم کریم پیرنیا،سبک تهرانی نامگذاری شده است.

عمارت شمس العماره، نمای محوطه و اطراف از ایوان طبقه پنجم


شمس العماره يا بناي خورشيد از شاخص‌ترين و زيبا‌ترين بناهای كاخ گلستان است. احداث این ساختمان در سال 1282 ه.ق به دستور ناصر الدین شاه شروع طی دو سال به اتمام رسید.این ساختمان برای تماشای شهر تهران و اطراف آن توسط شاه و مهمانان او مورد استفاده بوده است.دليل شاخص بودن آن ارتفاع‚ تزيينات و طراحی اين بناست.سبک این بنا ترکیبی از معماری سنتی ایرانی و معماری غربی است توسط مرحوم کریم پیرنیا،سبک تهرانی نامگذاری شده است.

عمارت شمس العماره، نمای محوطه و اطراف از ایوان طبقه پنجم


شمس العماره يا بناي خورشيد از شاخص‌ترين و زيبا‌ترين بناهای كاخ گلستان است. احداث این ساختمان در سال 1282 ه.ق به دستور ناصر الدین شاه شروع طی دو سال به اتمام رسید.این ساختمان برای تماشای شهر تهران و اطراف آن توسط شاه و مهمانان او مورد استفاده بوده است.دليل شاخص بودن آن ارتفاع‚ تزيينات و طراحی اين بناست.سبک این بنا ترکیبی از معماری سنتی ایرانی و معماری غربی است توسط مرحوم کریم پیرنیا،سبک تهرانی نامگذاری شده است.

عمارت شمس العماره، نمای محوطه و اطراف از ایوان طبقه پنجم


شمس العماره يا بناي خورشيد از شاخص‌ترين و زيبا‌ترين بناهای كاخ گلستان است. احداث این ساختمان در سال 1282 ه.ق به دستور ناصر الدین شاه شروع طی دو سال به اتمام رسید.این ساختمان برای تماشای شهر تهران و اطراف آن توسط شاه و مهمانان او مورد استفاده بوده است.دليل شاخص بودن آن ارتفاع‚ تزيينات و طراحی اين بناست.سبک این بنا ترکیبی از معماری سنتی ایرانی و معماری غربی است توسط مرحوم کریم پیرنیا،سبک تهرانی نامگذاری شده است.

عمارت شمس العماره، نمای محوطه و اطراف از ایوان طبقه پنجم


شمس العماره يا بناي خورشيد از شاخص‌ترين و زيبا‌ترين بناهای كاخ گلستان است. احداث این ساختمان در سال 1282 ه.ق به دستور ناصر الدین شاه شروع طی دو سال به اتمام رسید.این ساختمان برای تماشای شهر تهران و اطراف آن توسط شاه و مهمانان او مورد استفاده بوده است.دليل شاخص بودن آن ارتفاع‚ تزيينات و طراحی اين بناست.سبک این بنا ترکیبی از معماری سنتی ایرانی و معماری غربی است توسط مرحوم کریم پیرنیا،سبک تهرانی نامگذاری شده است.

عمارت شمس العماره، نرده های چوبین ایوان طبقه پنجم


شمس العماره يا بناي خورشيد از شاخص‌ترين و زيبا‌ترين بناهای كاخ گلستان است. احداث این ساختمان در سال 1282 ه.ق به دستور ناصر الدین شاه شروع طی دو سال به اتمام رسید.این ساختمان برای تماشای شهر تهران و اطراف آن توسط شاه و مهمانان او مورد استفاده بوده است.دليل شاخص بودن آن ارتفاع‚ تزيينات و طراحی اين بناست.سبک این بنا ترکیبی از معماری سنتی ایرانی و معماری غربی است توسط مرحوم کریم پیرنیا،سبک تهرانی نامگذاری شده است.

عمارت شمس العماره، نرده های چوبین ایوان طبقه پنجم


شمس العماره يا بناي خورشيد از شاخص‌ترين و زيبا‌ترين بناهای كاخ گلستان است. احداث این ساختمان در سال 1282 ه.ق به دستور ناصر الدین شاه شروع طی دو سال به اتمام رسید.این ساختمان برای تماشای شهر تهران و اطراف آن توسط شاه و مهمانان او مورد استفاده بوده است.دليل شاخص بودن آن ارتفاع‚ تزيينات و طراحی اين بناست.سبک این بنا ترکیبی از معماری سنتی ایرانی و معماری غربی است توسط مرحوم کریم پیرنیا،سبک تهرانی نامگذاری شده است.

عمارت شمس العماره، نرده های چوبین ایوان طبقه پنجم


شمس العماره يا بناي خورشيد از شاخص‌ترين و زيبا‌ترين بناهای كاخ گلستان است. احداث این ساختمان در سال 1282 ه.ق به دستور ناصر الدین شاه شروع طی دو سال به اتمام رسید.این ساختمان برای تماشای شهر تهران و اطراف آن توسط شاه و مهمانان او مورد استفاده بوده است.دليل شاخص بودن آن ارتفاع‚ تزيينات و طراحی اين بناست.سبک این بنا ترکیبی از معماری سنتی ایرانی و معماری غربی است توسط مرحوم کریم پیرنیا،سبک تهرانی نامگذاری شده است.

عمارت شمس العماره، نمای محوطه از بالای برج


شمس العماره يا بناي خورشيد از شاخص‌ترين و زيبا‌ترين بناهای كاخ گلستان است. احداث این ساختمان در سال 1282 ه.ق به دستور ناصر الدین شاه شروع طی دو سال به اتمام رسید.این ساختمان برای تماشای شهر تهران و اطراف آن توسط شاه و مهمانان او مورد استفاده بوده است.دليل شاخص بودن آن ارتفاع‚ تزيينات و طراحی اين بناست.سبک این بنا ترکیبی از معماری سنتی ایرانی و معماری غربی است توسط مرحوم کریم پیرنیا،سبک تهرانی نامگذاری شده است.

عمارت شمس العماره، نمای محوطه از بالای برج


شمس العماره يا بناي خورشيد از شاخص‌ترين و زيبا‌ترين بناهای كاخ گلستان است. احداث این ساختمان در سال 1282 ه.ق به دستور ناصر الدین شاه شروع طی دو سال به اتمام رسید.این ساختمان برای تماشای شهر تهران و اطراف آن توسط شاه و مهمانان او مورد استفاده بوده است.دليل شاخص بودن آن ارتفاع‚ تزيينات و طراحی اين بناست.سبک این بنا ترکیبی از معماری سنتی ایرانی و معماری غربی است توسط مرحوم کریم پیرنیا،سبک تهرانی نامگذاری شده است.

همزمانی محتوا