خلوت کریم خانی

1194
کاخ گلستان - خلوت کریم خانی، جزئیات تزئینات کاشی دیوار بیرونی


اين بنا ظاهرآ در سال1173 هـ.ق احداث گرديده و در زمان ناصرالدين شاه، كه بنای جديد تالار سلام ساخته مي شده است، قسمت اعظم آن تخريب گرديده و امروزه تنها بخشی از آن باقی مانده است. قبلآ ميانه اين بنا حوضی كوچك وجود داشته كه آب قنات شاهی از آب نمای اين حوض بيرون می‌آمده ودر باغ جاری می‌شده.اين بنا خلوت کریمخانی نام دارد و در گذشته بخشی از اندرون خانه وی به شمار می‌رفته است.

کاخ گلستان - خلوت کریم خانی، حوض


اين بنا ظاهرآ در سال1173 هـ.ق احداث گرديده و در زمان ناصرالدين شاه، كه بنای جديد تالار سلام ساخته مي شده است، قسمت اعظم آن تخريب گرديده و امروزه تنها بخشی از آن باقی مانده است. قبلآ ميانه اين بنا حوضی كوچك وجود داشته كه آب قنات شاهی از آب نمای اين حوض بيرون می‌آمده ودر باغ جاری می‌شده.اين بنا خلوت کریمخانی نام دارد و در گذشته بخشی از اندرون خانه وی به شمار می‌رفته است.

کاخ گلستان - خلوت کریم خانی، سنگ قبر ناصرالدین شاه قاجار


اين بنا ظاهرآ در سال1173 هـ.ق احداث گرديده و در زمان ناصرالدين شاه، كه بنای جديد تالار سلام ساخته مي شده است، قسمت اعظم آن تخريب گرديده و امروزه تنها بخشی از آن باقی مانده است. قبلآ ميانه اين بنا حوضی كوچك وجود داشته كه آب قنات شاهی از آب نمای اين حوض بيرون می‌آمده ودر باغ جاری می‌شده.اين بنا خلوت کریمخانی نام دارد و در گذشته بخشی از اندرون خانه وی به شمار می‌رفته است.

کاخ گلستان - نمای حیاط کاخ از خلوت کریم خانی


اين بنا ظاهرآ در سال1173 هـ.ق احداث گرديده و در زمان ناصرالدين شاه، كه بنای جديد تالار سلام ساخته مي شده است، قسمت اعظم آن تخريب گرديده و امروزه تنها بخشی از آن باقی مانده است. قبلآ ميانه اين بنا حوضی كوچك وجود داشته كه آب قنات شاهی از آب نمای اين حوض بيرون می‌آمده ودر باغ جاری می‌شده.اين بنا خلوت کریمخانی نام دارد و در گذشته بخشی از اندرون خانه وی به شمار می‌رفته است.

کاخ گلستان - خلوت کریم خانی، سنگ قبر ناصرالدین شاه قاجار از مرمر یکپارچه


اين بنا ظاهرآ در سال1173 هـ.ق احداث گرديده و در زمان ناصرالدين شاه، كه بنای جديد تالار سلام ساخته مي شده است، قسمت اعظم آن تخريب گرديده و امروزه تنها بخشی از آن باقی مانده است. قبلآ ميانه اين بنا حوضی كوچك وجود داشته كه آب قنات شاهی از آب نمای اين حوض بيرون می‌آمده ودر باغ جاری می‌شده.اين بنا خلوت کریمخانی نام دارد و در گذشته بخشی از اندرون خانه وی به شمار می‌رفته است.

کاخ گلستان - خلوت کریم خانی، تزیینات کاشی دیوار


اين بنا ظاهرآ در سال1173 هـ.ق احداث گرديده و در زمان ناصرالدين شاه، كه بنای جديد تالار سلام ساخته مي شده است، قسمت اعظم آن تخريب گرديده و امروزه تنها بخشی از آن باقی مانده است. قبلآ ميانه اين بنا حوضی كوچك وجود داشته كه آب قنات شاهی از آب نمای اين حوض بيرون می‌آمده ودر باغ جاری می‌شده.اين بنا خلوت کریمخانی نام دارد و در گذشته بخشی از اندرون خانه وی به شمار می‌رفته است.

کاخ گلستان - خلوت کریم خانی، تزئینات کاشی هفت رنگ دیوارها


اين بنا ظاهرآ در سال1173 هـ.ق احداث گرديده و در زمان ناصرالدين شاه، كه بنای جديد تالار سلام ساخته مي شده است، قسمت اعظم آن تخريب گرديده و امروزه تنها بخشی از آن باقی مانده است. قبلآ ميانه اين بنا حوضی كوچك وجود داشته كه آب قنات شاهی از آب نمای اين حوض بيرون می‌آمده ودر باغ جاری می‌شده.اين بنا خلوت کریمخانی نام دارد و در گذشته بخشی از اندرون خانه وی به شمار می‌رفته است.

کاخ گلستان - خلوت کریم خانی، حوض جوشی که در غرفه کریمخانی نصب شده است


اين بنا ظاهرآ در سال1173 هـ.ق احداث گرديده و در زمان ناصرالدين شاه، كه بنای جديد تالار سلام ساخته مي شده است، قسمت اعظم آن تخريب گرديده و امروزه تنها بخشی از آن باقی مانده است. قبلآ ميانه اين بنا حوضی كوچك وجود داشته كه آب قنات شاهی از آب نمای اين حوض بيرون می‌آمده ودر باغ جاری می‌شده.اين بنا خلوت کریمخانی نام دارد و در گذشته بخشی از اندرون خانه وی به شمار می‌رفته است.

کاخ گلستان - خلوت کریم خانی، دیوار شرقی، سنگ قبر ناصرالدین شاه قاجار


اين بنا ظاهرآ در سال1173 هـ.ق احداث گرديده و در زمان ناصرالدين شاه، كه بنای جديد تالار سلام ساخته مي شده است، قسمت اعظم آن تخريب گرديده و امروزه تنها بخشی از آن باقی مانده است. قبلآ ميانه اين بنا حوضی كوچك وجود داشته كه آب قنات شاهی از آب نمای اين حوض بيرون می‌آمده ودر باغ جاری می‌شده.اين بنا خلوت کریمخانی نام دارد و در گذشته بخشی از اندرون خانه وی به شمار می‌رفته است.

کاخ گلستان - خلوت کریم خانی، دیوار شمالی و تخت مرمر


اين بنا ظاهرآ در سال1173 هـ.ق احداث گرديده و در زمان ناصرالدين شاه، كه بنای جديد تالار سلام ساخته مي شده است، قسمت اعظم آن تخريب گرديده و امروزه تنها بخشی از آن باقی مانده است. قبلآ ميانه اين بنا حوضی كوچك وجود داشته كه آب قنات شاهی از آب نمای اين حوض بيرون می‌آمده ودر باغ جاری می‌شده.اين بنا خلوت کریمخانی نام دارد و در گذشته بخشی از اندرون خانه وی به شمار می‌رفته است.

همزمانی محتوا