پل مهر نرسه - فیروزآباد فارس

1044
بقایای پل مهر نرسه - فیروزآباد فارس


در 15 كیلومتری فیروزآباد و تنگه‌ای كه در مسیر فیروزآباد به شیراز قرار دارد، در كوه جنوبی و كنار نقش برجسته اردشیر ساسانی، آثار یك كتیبه پهلوی در 7 سطر به خط درشت و به ابعاد 50 ×80 سانتی‌متر وجود دارد كه ترجمه آن بر اساس مطالعات و پژوهش‎های پرفسور هنینگ ـ استاد فقید زبان پهلوی دانشگاه لندن ـ چنین است: «این پل‌ به دستور مهرنارسه ورزگ فرمازاد برای شادی روح او به هزینه خودش ساخته شد. هر كس از این راه عبور كند، برای مهرنارسه و پسرانش به خاطر ساختن این پل‌ درود فرستد. با كمك و لطف خداوند، نادرستی و فریب در آنجا نخواهد بود».

بقایای پل مهر نرسه - فیروزآباد فارس


در 15 كیلومتری فیروزآباد و تنگه‌ای كه در مسیر فیروزآباد به شیراز قرار دارد، در كوه جنوبی و كنار نقش برجسته اردشیر ساسانی، آثار یك كتیبه پهلوی در 7 سطر به خط درشت و به ابعاد 50 ×80 سانتی‌متر وجود دارد كه ترجمه آن بر اساس مطالعات و پژوهش‎های پرفسور هنینگ ـ استاد فقید زبان پهلوی دانشگاه لندن ـ چنین است: «این پل‌ به دستور مهرنارسه ورزگ فرمازاد برای شادی روح او به هزینه خودش ساخته شد. هر كس از این راه عبور كند، برای مهرنارسه و پسرانش به خاطر ساختن این پل‌ درود فرستد. با كمك و لطف خداوند، نادرستی و فریب در آنجا نخواهد بود».

بقایای پل مهر نرسه - فیروزآباد فارس


در 15 كیلومتری فیروزآباد و تنگه‌ای كه در مسیر فیروزآباد به شیراز قرار دارد، در كوه جنوبی و كنار نقش برجسته اردشیر ساسانی، آثار یك كتیبه پهلوی در 7 سطر به خط درشت و به ابعاد 50 ×80 سانتی‌متر وجود دارد كه ترجمه آن بر اساس مطالعات و پژوهش‎های پرفسور هنینگ ـ استاد فقید زبان پهلوی دانشگاه لندن ـ چنین است: «این پل‌ به دستور مهرنارسه ورزگ فرمازاد برای شادی روح او به هزینه خودش ساخته شد. هر كس از این راه عبور كند، برای مهرنارسه و پسرانش به خاطر ساختن این پل‌ درود فرستد. با كمك و لطف خداوند، نادرستی و فریب در آنجا نخواهد بود».

بقایای پل مهر نرسه - فیروزآباد فارس


در 15 كیلومتری فیروزآباد و تنگه‌ای كه در مسیر فیروزآباد به شیراز قرار دارد، در كوه جنوبی و كنار نقش برجسته اردشیر ساسانی، آثار یك كتیبه پهلوی در 7 سطر به خط درشت و به ابعاد 50 ×80 سانتی‌متر وجود دارد كه ترجمه آن بر اساس مطالعات و پژوهش‎های پرفسور هنینگ ـ استاد فقید زبان پهلوی دانشگاه لندن ـ چنین است: «این پل‌ به دستور مهرنارسه ورزگ فرمازاد برای شادی روح او به هزینه خودش ساخته شد. هر كس از این راه عبور كند، برای مهرنارسه و پسرانش به خاطر ساختن این پل‌ درود فرستد. با كمك و لطف خداوند، نادرستی و فریب در آنجا نخواهد بود».

پل مهر نرسه - فیروزآباد فارس


در 15 كیلومتری فیروزآباد و تنگه‌ای كه در مسیر فیروزآباد به شیراز قرار دارد، در كوه جنوبی و كنار نقش برجسته اردشیر ساسانی، آثار یك كتیبه پهلوی در 7 سطر به خط درشت و به ابعاد 50 ×80 سانتی‌متر وجود دارد كه ترجمه آن بر اساس مطالعات و پژوهش‎های پرفسور هنینگ ـ استاد فقید زبان پهلوی دانشگاه لندن ـ چنین است: «این پل‌ به دستور مهرنارسه ورزگ فرمازاد برای شادی روح او به هزینه خودش ساخته شد. هر كس از این راه عبور كند، برای مهرنارسه و پسرانش به خاطر ساختن این پل‌ درود فرستد. با كمك و لطف خداوند، نادرستی و فریب در آنجا نخواهد بود».

پل مهر نرسه - فیروزآباد فارس


در 15 كیلومتری فیروزآباد و تنگه‌ای كه در مسیر فیروزآباد به شیراز قرار دارد، در كوه جنوبی و كنار نقش برجسته اردشیر ساسانی، آثار یك كتیبه پهلوی در 7 سطر به خط درشت و به ابعاد 50 ×80 سانتی‌متر وجود دارد كه ترجمه آن بر اساس مطالعات و پژوهش‎های پرفسور هنینگ ـ استاد فقید زبان پهلوی دانشگاه لندن ـ چنین است: «این پل‌ به دستور مهرنارسه ورزگ فرمازاد برای شادی روح او به هزینه خودش ساخته شد. هر كس از این راه عبور كند، برای مهرنارسه و پسرانش به خاطر ساختن این پل‌ درود فرستد. با كمك و لطف خداوند، نادرستی و فریب در آنجا نخواهد بود».

همزمانی محتوا