درباره ما

دانشنامه آریانیکا مجموعه ای چند رسانه ای از نوشتارهای علمی و تاریخی و عکس، صدا و فیلم های مرتبط با فرهنگ و تمدن سرزمینی است که با نام ایران و پيوند وامتزاج ان با اسلام برای عالمیان شناخته شده است. تردیدی نیست که آشنایی با فرهنگ هر ملت تنها از راه بررسی تاریخ و زبان و ادب و جست‌و‌جو در اندیشه‏ ها، آیینها، باورها، و فرآمدهای ذوقی و فكری آن ملت میسر است؛ هم از این رو، تلاشهای برجسته ای در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور به عمل آمده که تمامی موجب غرور و افتخار هر ایرانی است. در عصری که فضای مجازی و اینترنت به عنوان بزرگترین فرصت تاریخی برای معرفی و تعامل علمی و اقتصادی و فرهنگی مطرح و مرجع اصلی شناسایی عالم و دستاوردهای بشری محسوب می شود، دست اندرکاران آریانیکا نیز به نوبه خود کوشیده اند تا به وظیفه ملی و دینی خویش عمل کرده، اثر ماندگار و فاخر دیگری را به جامعه فرهیختگان و علاقمندان به فرهنگ و تمدن ایرانی در فضای مجازی  تقدیم کنند. اثری که همپای زمانه رشد کرده و به یادگار خواهد ماند. 

كوششی كه در تارنمای برخط آریانیکا صورت گرفته و سیر رویدادها و دستاوردهای فرهنگی و تمدنی را در اختیار گذاشته، همه متكی بر این باور است كه داده‏ های نسبتاً فراوان تاریخی در اختیار محققان، ایراندوستان و به ویژه نسل جوان ایرانی قرار گیرد تا از رهگذر بررسی آنها، بتوان تصویری روشنتر از انگاره‏ها و باورهای ایرانیان كه در تجربه‏ای دراز آهنگ قوام یافته به دست آید و مطالعه واقعیتهای تاریخ انضمامی را در حوزه تكامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دستاوردهای عقلی، فكری و فن آوری فراهم سازد. مهمتر از همه آن كه، پژوهشی چند بعدی و همه جانبه مبتنی بر داده‏ های مستند تاریخی، خود شالوده تعمیم بسیاری از مناسبات اقتصادی - اجتماعی و رفتارهای تاریخی است كه در تداوم، انبوه مصالح بنیان اجتماع ایران امروزی را فراهم آورده است. مصالحی که به بهای تجربیاتی گرانسنگ از حوادث آسان و دشوار روزگاران و فتحها و پیروزیها و شكستها و ناكامیها به دست آمده و كردار تاریخی - اجتماعی و نیز ثبات شخصیتی و هویت ملتی به نام ایران را قوام بخشیده است. هر گونه پالودن این مصالح و یا افزودن مصالح جدید، جز با دركی تاریخی از ایران و جامعه ایرانی و فرهنگ كهن بوم این سرزمین، نمی‏تواند نیك فرجامی را به ارمغان آورد.

این مجموعه حاوی هزاران مقاله تحقیقی در زمینه: تاریخ، جغرافیا، ادبیات، رجال و مشاهیر، تنوع طبیعی زیستی و جانوری، هنر و یادمانهای تاریخی ، تنوع قومی و زبانی، و .... می باشد که توسط تعدادی از خدمتگزاران ایران زمین تهیه شده و مطمئناً در آینده به همت دیگر عزیزان پربارتر خواهد شد.

در شرایطی که جای دانشنامه ای دوزبانه (فارسی/انگلیسی) به صورت مکتوب در مراکز آرشیوی و اسنادی و کتابخانه ها خالی است، امیدواریم که آریانیکا بتواند در حد و توان خود پاسخی شایسته و درخور به این نیاز باشد.

 

            مؤسس و رئیس آریانیکا                                                                       رئیس هیأت امنا

                  کامران قاجار                                                                        دکتر سید محمد صادق خرازی