میرزا سلیمان خان میكده

میرزا سلیمان خان میكده متولد سال 1247 خورشیدی پسر میرزا علی مستوفی آشتیانی متخلص به میكده پسر میرزا یوسف پسر حاج میرزا عبدالله متخلص به خلف پسر میرزا كاظم آشتیانی.[i] میرزا سلیمان خان پیش از دوره مشروطیت مستوفی اول و سررشته‏دار كل وزارت لشگر بود و بعد داخل وزرات دارایی شد و با حاج میرزا نصرالله ملك‏المتكلمین ناطق معروف خصوصیت كامل داشت و به همین مناسبت دخترش به ازدواج دكتر مهدی خان ملك‏زاده پسر ملك‏المتكلمین درآمد. در سال 1326 هجری قمری پیش از بسته شدن مجلس شورای ملی چون معاون وزارت جنگ و رئیس یكی از انجمن‏ها به نام انجمن برادران دروازه قزوین بود و آن انجمن معروفیتی به مشروطه‏طلبی داشت بر حسب امر محمدعلیشاه میرزا سلیمان خان دستگیر شد و چندین ماه در زندان باغ شاه بسر برد. پس از فتح تهران در سال 1327 ﻫ . ق. و تشكیل حكومت جدید بعد از چند ماهی به معاونت وزارت مالیه منصوب و بعد در حدود 1329 ق. حاكم اراك شد و در سال 1333 ق. معاون وزارت داخله گردید و در همین شغل بود كه در ابتدا جنگ بینالملل اول به واسطه حركت قشون روس از قزوین به طرف تهران با عده‏ای به خارج از ایران مهاجرت كرده در اسلامبول متوقف شد. در آبان ماه 1299 خ. در كابینه فتح‏الله اكبر سپهدار اعظم (سردار منصور رشتی)[ii] به وزارت دادگستری گزیده شد و در سال 1311 خورشیدی در سن 64 سالگی در تهران درگذشت.

 [i]. ميرزا علي معروف به ميرزا علي عينكي سابقاً از مستوفيان وزارت لشكر و وزارت دفتر بود.

[ii]. كه آن را براي ايجاد كودتا درست كرده بودند.

 

 

منبع

بامداد، مهدی، "شرح حال رجال ایران"، انتشارات زوار، چاپ پنجم، تهران، 1378 ش.

6