میرزا ابوتراب خان عفاری کاشانی

 

 

میرزا ابوتراب خان غفاری کاشانی نقاش مخصوص برادرزاده میرزا ابوالحسن خان صنیعالملک نقاش باشی و برادر کهتر میرزا محمدخان کمالالملک نقاش معروف بوده و در سال 1289 ﻫ . ق. در کاشان متولد و در سال 1293 ق. از کاشان به تهران آمد و برای تحصیل به مدرسه دارالفنون وارد شد در سال 1300 قمری که روزنامه شرف دائر شد میرزا ابوتراب خان صورتها را میکشید و در رجب 1307 ق. در سن 27 سالگی درگذشت. محمد حسن خان اعتمادالسلطنه در یادداشتهای روزانه خطی خودش راجع به فوت میرزا ابوتراب خان چنین گوید: «سه شنبه 19 جمادیالثانی 1307: صبح که از اندرون بیرون رفتم هنوز دست رو نشسته کاغذی از میرزا علی محمدخان[i] رسید که نوشته بود میرزا ابوتراب خان نقاش دارالطباعه خود را به تریاک مسموم نموده و مرده است عصر با سلطان ابراهیم میرزا[ii] خانه میرزا ابوتراب خان رفتم معلوم شد دیروز عصرخانه ابوالحسن پسر صنیعالملک که بنی عم خودش بود رفته و به او گفته بود من از دنیا سیر شدم خودم را خواهم کشت و تریاکی از جیب بیرون آورده و خورد. آن بنی عم پدرسوختهاش هم او را مانع نمیشود او را سه به غروب مانده خانه خودش می‎‎آورند کسانش جمعیت نموده هر چند به عجز و التماس میخواهند او را معالجه نمایند نمیگذارد تا اینکه سه و نیم از شب رفته فوت میشود جوان قابلی و از صنعتگران ایران بود به واسطه سوء اعمال و کردار ناهنجار زنش خودش را هلاک نمود».

 

مأخذ

بامداد، مهدی، "شرح حال رجال ایران"، ج 1، چاپ پنجم، انتشارات زوار، 1378 خ.

 

 [i]. مجیرالدوله شیبانی.

[ii]. مشکوةالدوله پسر پنجم امام قلی میرزا عمادالدوله برادر عزت ملک خانم اشرفالسلطنه زن اعتمادالسلطنه.

6