محمد باقر  خان) القاب شجاع‌السلطنه ـ سردار اکرم ـ امیر نظام و سردار کل(

محمدباقر خان دارای القاب شجاع‌السلطنه ـ سردار اکرم ـ امیر نظام و سردار کل و پسر محمدخان امیر تومان بوده و در سال 1290 قمری در سفر اول ناصرالدین‌شاه به اروپا از همراهان شاه (ملتزمین رکاب) بود و در سال 1326 ق. درگذشت و در مقبره اتابک[i] پدر زنش در قم مدفون گردید.

نامبرده پس از مرگش تمول زیادی مانند بسیاری از رجال که داخل در خدمات دولتی هستند از خود به جای گذاشت لکن پسرش حسین خان شجاع‌السلطنه که خواهرزاده امین‌الدوله و داماد ناصرالدین‌شاه بود[ii] و بعد ملقب به سردار شجاع شد تمام آن دارایی را که باد آورده بود بر باد داد.

 [i]. میرزا علی اصغرخان امین‌السلطان.

[ii]. شوهر تاج‌السلطنه.

 

 

منبع

بامداد، مهدی، "شرح حال رجال ایران"، انتشارات زوار، چاپ پنجم، تهران، 1378 ش.

6