محمد امین خان قاجار

محمدامین خان قاجار پسر محمدحسن‌خان دولوی قاجار نسقچی باشی از بزرگان قاجاریه دولو بوده و در جنگ دوم روس و ایران (1241-1243ق.) عباس میرزا نایبالسلطنه او و همچنین عباس خان سرکرده سواران بختیاری را برای معاضدت و یاری احسان خان پسر کلبعلی خان نخچوانی که رئیس پادگان و مستحفظ قلعه عباس آباد بود روانه نمود. احسان خان به وطن خود خیانت ورزیده با ژنرال پاسکیویچ فرمانده کل قوای روس پنهانی سازش نمود و او را برای محاصره قلعه عباس آباد آورد و پس از زندانی کردن محمدامین‌خان و عباس خان و عده دیگر از مستحفظین قلعه، در را به روی پاسکیویچ گشوده او را وارد قلعه کرد، قلعه و تمام محتویات آن را به وی تسلیم نمود.

پاسکیویچ محمدامین‌خان و عباس خان و جمعی دیگر از خوانین بختیاری را گرفته تحت‌الحفظ به تفلیس فرستاد و احسان خان را در ازای این خدمت حاکم نخچوان نمود.

محمدامین‌خان که داماد فتحعلی‌شاه و پسرخاله و شوهر خواهر عباس میرزا بود در سال 1245 ق. پس از فوت پدرش به جای وی نسقچی باشی فتحعلی‌شاه شد که ملک گوهر خانم خواهر تنی عباس میرزا نایبالسلطنه زن او بود و پس از درگذشت وی زن میرزا ابوالقاسم فراهانی قائم مقام ثانی گردید. پس از شهادت قائم مقام در اوایل سال 1251 ﻫ . ق زن سید صدرالدین تبریزی شد و نامبرده از هیچ یک فرزندی نیاورد.

 

 

منبع

بامداد، مهدی، "شرح حال رجال ایران"، انتشارات زوار، چاپ پنجم، تهران، 1378 ش.

 

6