فرهاد دادستان

در 1285 در تهران تولد یافت و دورهى دانشكدهى افسرى را طى كرد و افسر لشكر اول تهران شد. در جوانى خواهرزادهى همسر رضاشاه را به زنى اختیار كرد و همین مسئله موجبات پیشرفت سریع او را فراهم ساخت به طورى كه در زمان رضاشاه با درجهى سروانى فرماندهى هنگ گرفت و گاهى نیز حفاظت كاخهاى شاه به او سپرده مىشد. بعد از شهریور، با رزمآرا نزدیك شد و در 1328 درجهى سرتیپى دریافت كرد و رئیس ستاد ژاندارمرى گردید. چندى نیز رئیس بازرسى ژاندارمرى بود تا به فرماندهى لشكر گرگان منصوب شد. در كودتاى 28 مرداد از عوامل نزدیك به زاهدى بود و در همان روز فرماندار نظامى تهران شد و نسبت به مخالفین شاه شدت عمل به خرج داد و غالب بازداشتشدگان را مورد ضرب و شتم و اهانت قرار مىداد. دو سه ماهى بیشتر در این سمت دوام نكرد و جاى خود را به تیمور بختیار داد و خود با سمت فرماندهى لشكر عازم كرمان گردید. چند سالى در كرمان باقى ماند تا بازنشسته شد و در شیر و خورشید با سمت بازرسى اشتغال ورزید. در 28 مرداد 1332 درجهى سرلشكرى اخذ نمود. در 1356 در تهران درگذشت.

منبع : شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران (جلد دوم)

 

5