Warning: The table 'watchdog' is full query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine\";s:5:\"%file\";s:55:\"/home/arianica/public_html/includes/database.mysqli.inc\";s:5:\"%line\";i:114;}', 3, '', 'http://www.arianica.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%83-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C-28-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF', '', '34.239.158.107', 1566734746) in /home/arianica/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134 Warning: The table 'watchdog' is full query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:210:\"The table 'watchdog' is full\nquery: SELECT t.* FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 26541 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name\";s:5:\"%file\";s:59:\"/home/arianica/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module\";s:5:\"%line\";i:632;}', 3, '', 'http://www.arianica.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%83-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9% in /home/arianica/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134 Warning: The table 'watchdog' is full query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:62:\"mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine\";s:5:\"%file\";s:55:\"/home/arianica/public_html/includes/database.mysqli.inc\";s:5:\"%line\";i:114;}', 3, '', 'http://www.arianica.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D9%83-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C-28-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF', '', '34.239.158.107', 1566734746) in /home/arianica/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134 Warning: The table 'watchdog' is full query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:452:\"The table 'watchdog' is full\nquery: SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta LEFT JOIN i18n_blocks i18n ON (b.module = i18n.module AND b.delta = i18n.delta) WHERE (i18n.language ='fa' OR i18n.language ='' OR i18n.language IS NULL) AND ( b.theme = 'theme1' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) )ORDER BY b.region, b.weight, b.module\";s:5:\"%file\";s:53:\"/home/arianica/public_html/modules/block/block.module\";s:5:\"%line\";i:456;}', 3, '', 'http://www.arianica.com in /home/arianica/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134 فرهاد دادستان، از عوامل نزدیك به زاهدى در کودتای 28 مرداد | دانشنامه آریانیکا: تاریخ، فرهنگ و تمدن مردم ایران در فضای مجازی

فرهاد دادستان

در 1285 در تهران تولد یافت و دورهى دانشكدهى افسرى را طى كرد و افسر لشكر اول تهران شد. در جوانى خواهرزادهى همسر رضاشاه را به زنى اختیار كرد و همین مسئله موجبات پیشرفت سریع او را فراهم ساخت به طورى كه در زمان رضاشاه با درجهى سروانى فرماندهى هنگ گرفت و گاهى نیز حفاظت كاخهاى شاه به او سپرده مىشد. بعد از شهریور، با رزمآرا نزدیك شد و در 1328 درجهى سرتیپى دریافت كرد و رئیس ستاد ژاندارمرى گردید. چندى نیز رئیس بازرسى ژاندارمرى بود تا به فرماندهى لشكر گرگان منصوب شد. در كودتاى 28 مرداد از عوامل نزدیك به زاهدى بود و در همان روز فرماندار نظامى تهران شد و نسبت به مخالفین شاه شدت عمل به خرج داد و غالب بازداشتشدگان را مورد ضرب و شتم و اهانت قرار مىداد. دو سه ماهى بیشتر در این سمت دوام نكرد و جاى خود را به تیمور بختیار داد و خود با سمت فرماندهى لشكر عازم كرمان گردید. چند سالى در كرمان باقى ماند تا بازنشسته شد و در شیر و خورشید با سمت بازرسى اشتغال ورزید. در 28 مرداد 1332 درجهى سرلشكرى اخذ نمود. در 1356 در تهران درگذشت.

منبع : شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران (جلد دوم)

 

5