عبدالحمید بختیار

فرزند غلامحسین خان سردار محتشم، در 1298 متولد شد. تحصیلات مقدماتى و متوسطه را در تهران فراگرفت و به تربیت ایلى، سوارى و تیراندازى را آموخت و به كشاورزى و ملكدارى پرداخت. در دوره ى هیجدهم مجلس شوراى ملى به كمك برادرزنش دكتر مسعود ملكى وزیر كار كابینه ى سپهبد زاهدى، از شوشتر به وكالت مجلس انتخاب شد. در مجلس با زاهدى از در مخالفت درآمد و نسبت به قرارداد كنسرسیوم مخالفت نمود. در دوره ى نوزدهم از اهواز به وكالت رسید و در دوره ى بیستم از اردل وكیل شد ولى در دوره ى بیست و یكم جاى خود را به برادرش دكتر عبدالمجید بختیار داد و خود به فعالیت هاى كشاورزى و صنعتى پرداخت و در اهواز به ایجاد كارخانه ى كشت و صنعت مبادرت نمود. وى در جوانى با دختر حاج محمود آقا ملكى صراف معروف آذربایجانى ازدواج كرد.

منبع : شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران (جلد اول)

 

5