سلطان مراد بختیار

در 1297 در چهارمحال متولد شد. پدرش سلطان محمدخان سردار اشجع از مالكین عمده اصفهان بود. سلطانمراد تحصیلات ابتدائى و متوسطه را در اصفهان پایان داد و به ملكدارى و كشاورزى اشتغال ورزید. در دوره ى هیجدهم مجلس شوراى ملى كه بخت با ایل بختیارى همراه بود به توصیه ى ثریا ملكه ى ایران و سرتیپ تیمور بختیار فرماندار نظامى، به نمایندگى مجلس از شهركرد و شهرضا انتخاب شد. در دوره ى نوزدهم نیز همان سمت را احراز كرد. پس از اتمام دوره ى نوزدهم، به فكر تجارت افتاد. در اصفهان با كمك عده اى از سرمایه داران كارخانه قند بزرگى احداث كردند و پس از اینكه كارخانه راه افتاد، او مدیرعامل شد و در اصفهان اسم و رسمى به هم زد و رئیس سازمان صنایع اصفهان شد. پس از مدتى، سهام كارخانه قند را به همدانیان بازرگان معروف فروخت و عازم اروپا گردید.

منبع : شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران (جلد اول)

 

5