خسرو خسروانی

فرزند آقاهاشم محلاتى، در 1293 ش در محلات متولد شد. بعد از انجام تحصیلات مقدماتى و متوسطه به انگلستان رفت و از دانشگاه بیرمنگام در رشتهى زمینشناسى درجهى دكترا گرفت. در 1319 به ایران بازگشت. یك سال در وزارت پیشه و هنر در اداره كل معادن مشغول خدمت بود، تا به وزارت خارجه انتقال یافت و مراحلى را در آن وزارتخانه پیمود. مدتى دبیراول سفارت ایران در واشنگتن بود. بعد دبیراول در سازمان ملل متحد گردید. در همانجا رایزن شد. در 1331 در حكومت دكتر مصدق به معاونت وزارت اقتصاد ملى برگزیده شد و مدتى نیز كفیل آن وزارتخانه بود. در 1332 نمایندهى ایران در سازمان ملل گردید و بعد سركنسول در هامبورگ شد. سایر مشاغل وى عبارتست از وزیرمختار در واشنگتن، سفیركبیر در مصر، و سفیركبیر در آمریكا. خسروانى بیشتر عمر خود را در مأموریتهاى خارج طى كرد و همیشه مأموریتهاى درجه اول مربوط به او بود. وى مردى كمكار، خوشگذران، زیاد متوقع و باسواد بود. در تمام عمر مال و منالى نیندوخت و در دوران بازنشستگى، با حقوق خود زندگى مىكرد. وى در سال 1331 امتیاز مجلهى افكار ایران را گرفت و برادرش عطاءاللَّه خسروانى آن را انتشار داد.

منبع : شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران (جلد اول)

 

5