آقاخان بختیار

32-1

عکس:از سمت چپ به راست

محمد رضا شاه، آقا خان بختيار و

منوچهر فرمانفرمائيان

متخصص اقتصاد نفت، نماینده ى مجلس، وزیر، قائم مقام مدیرعامل شركت نفت. متولد 1290، فرزند غلامحسین خان سردار محتشم. تحصیلات ابتدائى و متوسطه را در ایران انجام داد و بعد به انگلستان رفت و مدت هفت سال در رشته ى اقتصاد و نفت تحصیل نمود. پس از مراجعت از اروپا ابتدا در شركت سابق نفت ایران و انگلیس استخدام شد، بعد به بانك ملى رفت و سرانجام در بانك رهنى ایران رئیس بازرسى گردید. در دوره ى پانزدهم از شهركرد وكیل شد. در 1330 به ریاست بانك كشاورزى منصوب شد. در كابینه ى دكتر منوچهر اقبال در 1336 به وزارت كار معرفى گردید و مدتى كوتاه در این سمت بود. ریاست هیئت مدیره و مدیرعاملى بانك رهنى یكى از مشاغل او است. در 1340 به شركت ملى نفت بازگشت و مشاغلى را احراز نمود تا به قائم مقامى رئیس هیئت مدیره و مدیرعاملى شركت ملى نفت ایران رسید. به سیره ى خانوادگى، در جوانى به سوارى و تیراندازى علاقه ى وافرى نشان داد و یكى از سواركاران معروف بود. با وجودى كه سال ها در اروپا زندگى كرده بود، مع الوصف همان تربیت ایلى اش را حفظ كرده بود. در كارش نظم و ترتیب وجود نداشت. بسیار دست و دل باز بود و به همین دلیل ثروت پدر را به باد داد و ناچار شد با همان حقوق ادارى زندگى كند.

منبع : شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران (جلد اول)

 

5