آرسن برخورداریان

متولد 1267 در تهران. تحصیلات مقدماتى و متوسطه را در مدارس جدید پایان برد. زبان فرانسه و زبان روسى را یاد گرفت و خدمات خود را از مؤسسه ى بانكدارى طومانیانس آغاز كرد. چندى در آن مؤسسه مشغول خدمت بود. چند سالى هم در بانك استقراضى روس مدیریت داشت. در 1307 پس از تأسیس بانك ملى به استخدام آنجا درآمد و مشاغلى را عهده دار شد. در 1324 كه پیشه ورى آذربایجان را به تصرف خود درآورده و حكومت خودمختار تشكیل داد، وى رئیس بانك ملى تبریز بود و با درایت و ابتكار خاص توانست میلیون ها تومان اسكناس دولت را كه در شعب بانك ملى آذربایجان بود به تهران انتقال دهد. سایر مشاغل او در بانك ملى، ریاست اداره ى خارجه و ریاست شعبه ى مركزى و مشاور عالى بوده است. بعد از تشكیل بانك كار كه مخصوص مقاطعه كاران بود، به ریاست آن بانك برگزیده شد و سال ها در رأس آن بانك قرار داشت. در توسعه و افزایش سرمایه و سود بانك مزبور تلاش بسیار نمود. مردى نیك نفس، زرنگ و در امور مالى و بانكى مطلع بود. در اواخر عمر از ایران مهاجرت نمود و در 85 سالگى در لندن درگذشت.

منبع : شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران (جلد اول)

 

5