آغاز پادشاهی تحوتموس سوم از دودمان هجدهم پادشاهی در مصر

آغاز پادشاهی تحوتموس سوم از دودمان هجدهم پادشاهی در مصر

24 آوریل 1479 پیش از میلاد

تحوتموس سوم (معنای نام:توت زاده می‌شود)(پادشاهی ۲۴ آوریل۱۴۷۹-۱۱ مارس۱۴۲۵ (پیش از میلاد)) ششمین فرعون از دودمان هجدهم مصر باستان بود. او در بیست و دو سال آغاز فرمانرواییش هم‌زمان با نامادریش حتشپسوت پادشاهی می‌کرد. پس از مرگ حتشپسوت او به قدرت راستین دست یافت و آنچنان امپراتوری‌ای پدید آورد که تا آن زمان در مصر دیده نشده بود. او هفده بار لشکرکشی کرد و از شمال سوریه کنونی تا چهارمین آبشار بزرگ نیل در نوبه را به زیر پرچم خود درآورد.

او را سازنده پنجاه پرستشگاه در مصر می‌دانند. در دوره پادشاهی او معماری به بالاترین ورزیدگی و هنر خود رسید و چه پیش و پس از پادشاهی او هرگز همانندی نیافت.

پس از مرگ او را در دره پادشاهان که آرامگاه شاهان در دوره او بود به خاک سپردند. پس از او پسرش آمنهوتپ دوم به جانشینیش رسید.