مسجد نصیرالملک شیراز، شبستان

مسجد نصیرالملک شیراز، شبستان

عکاس: ایمان سیوف جهرمی